• Abstract

  The main purpose of this research is to reveal the current situation of the STEM self-efficacy of teachers working in public and private secondary schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus through analysis. The universe of the present study consisted of 41 science teachers in secondary education institutions affiliated with the TRNC Ministry of National Education. The experimental research technique, a quantitative research approach, was used in the present study. In this research, the STEM Teacher Self-Efficacy Scale, which was adapted into Turkish by Yakar, Özdemir, and Vural (2018), was used as a data collection tool. SPSS 23 was used for the analysis of quantitative data. The STEM self-efficacy levels of the participating teachers were determined to be at a "medium level", and there were statistically significant differences from each other in terms of the teachers’ age, experience and education levels and their previous participation in STEM education in terms of their self-efficacy levels toward STEM. The findings obtained as a result of the research were discussed with the relevant literature. Finally, recommendations for practice and further research are presented.

 • References

  1. Biçer, B. G., Uzoğlu, M., & Bozdoğan, A. E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (12), 1-15.
  2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  3. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd.
  4. Değirmenci, S. (2020). STEM Eğitimi Almış Öğretmenler in STEM Özyeterliliklerinin ve Uygulamalarında Teknoloji ve Mühendislik Entegrasyonu Açısından Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, İstanbul.
  5. Dericioğlu, S., & Öznacar, B. (2020). Case study on the applicability of STEM education approach in Northern Cyprus education system according to the opinions of school administrators. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(5), 1776-1786.
  6. Dericioğlu, S., Öznacar, B., & Köprülü, F. (2022). The attitudes of secondary school students living in Northern Cyprus before and after STEM education.
  7. Hançer, A. H., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. İ. (2003). Ilköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasil olmasi gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
  8. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 55-79.
  9. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200
  10. Meng, C. C., Idris, N., & Eu, L. K. (2014). Secondary Students' Perceptions of Assessments in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(3).
  11. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel
  12. Silman, F., Yaratan, H., & Karanfiller, T. (2017). Use of assistive technology for teaching-learning and administrative processes for the visually impaired people. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4805-4813.
  13. Srikoom, W., Faikhamta, C., & Hanuscin, D. (2018). Dimensions of effective STEM integrated teaching practice. K-12 stem Education, 4(2), 313-330.
  14. Yıldırım, P. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (Stem) Entegrasyonuna İlişkin Nitel Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 31-55.
  15. Yaman, C., Özdemir, A. ve Akar Vural, R. (2018). STEM uygulamaları öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 93-104.
  16. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Malque Publishing

How to cite

Dericioğlu , S., & Öznacar , B. (2024). Evaluation of the STEM self-efficacy of science teachers in Northern Cyprus secondary education. Multidisciplinary Reviews, 6, 2023spe013. https://doi.org/10.31893/multirev.2023spe013
 • Article viewed - 62
 • PDF downloaded - 47