• Abstract

  The study aimed to identify the relationship between pollen collection, nectar, and seasonal dynamics of the brood of the bee colonies of the Ukrainian bee breed to study their active activity when changing the period of the active season. We compared the collection of nectar and pollen from honey plants of the garden, white acacia, and sunflower. The number of bees bringing pollen and nectar to the hive was recorded. The active work of bees to collect pollen is associated with the work of the uterus to lay eggs and the number of broods in the hives. Bee colonies increase their flight activity by collecting pollen in early spring and summer. By the beginning of the main honey harvest, pollination work is minimized, especially during the flowering of white acacia, and they switch to collecting nectar. Analysis of the results allows us to conclude that bees' daily dynamics that produce pollen increase in the spring to May and June.

 • References

  1. Abrol DP (2006) Foraging behaviour of bees as influenced by quality and quantity of rewards from flowers. Journal of Asia-Pacific Entomology 9:145-148.
  2. Adamchuk LO (2020) Efektyvne vykorystannia bdzhil dlia zapylennia sadiv ta yahidnykiv : metodychni rekomendatsii, Kyiv.
  3. Brovarskyi VD, Brindza Ya, Otchenashko VV, Povoznikov MH, Adamchuk LO (2017) Metodyka doslidnoi spravy u bdzhilnytstvi Navchalnyi posibnyk, Kyiv.
  4. Druzhbiak AI, Kyryliv YaI (2010) Sezonni osoblyvosti bilkovoho kharchuvannia medonosnykh bdzhil. Naukovyi visnyk LNUVMtaBT imeni S. Z. Gzhytskoho 12:43-47.
  5. Cherhyk MI, Kharchenko PA, Bodnarchuk LI (1972) Vykorystannia bdzhil na zapylenni silskohospodarskykh roslyn, Kyiv.
  6. Haeva DV (2015) Opыlenye kak эkosystemnaia usluha v ahrarnom pryrodopolzovanyy. Vestnyk Baltyiskoho federalnoho unyversyteta ym. Y. Kanta. Seryia: Estestvennыe y medytsynskye nauky 1:19-34.
  7. Hung KL, Kingston JM, Albrecht M, Holway DA, Kohn JR (2018) The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285:2017-2140.
  8. Kryvtsov NY, Lebedev VY (2019) Pchelovodstvo: razvedenye y soderzhanye pchelynыkh semei: uchebnyk y praktykum dlia akademycheskoho bakalavryata, Moskva.
  9. Kryvtsov NY, Lebedev VY, Chupakhyna OK, Chupakhyn VY (2017) Osnovnыe medonosы y pcheloopыlenye.
  10. Losiev OM, Holovetskyi II (2013) Sanitarno-hihiienichni aspekty vedennia bdzhilnytstva, Kyiv.
  11. Mishchenko O. A. (2015) Vplyv vidboru bdzholynoho obnizhzhia na rozvytok i lotnu diialnist bdzholynykh simei. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy 223:143-149.
  12. Moquet L, Bruyère L, Pirard B & Jacquemart AL (2017) Nectar foragers contribute to the pollination of buzz-pollinated plant species. American Journal of Botany 104:1451-1463.
  13. Mudrak OV, Yelisavenko YuA, Polishchuk VM, Mudrak GV (2019) Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure. Ukrainian Journal of Ecology 9:187-192.
  14. Mudrak ОV, Mudrak HV, Razanov SF, Kavun ZhA (2018) Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora. Ukrainian Journal of Ecology 8:204-209.
  15. Pantsyreva HV, Myalkovsky RO, Yasinetska IA, Prokopchuk VM (2020) Productivity and economical appraisal of growing raspberry according to substrate for mulching under the conditions of podilia area in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology 10:210-214.
  16. Razanova OP (2018) Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees. Ukrainian journal of ecology 8:631-636.
  17. Skoromna OI, Razanova OP (2019) Rozvytok haluzi bdzhilnytstva yak dzherelo struktury prodovolchoi bezpeky. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii 3:70-82.
  18. Stroikov SA (1988) Zahotovka perhy y pыltsы dlia pchel. Nauchno-yssledovatelskyi ynstytut pchelovodstva, Rыbnoe.
  19. Моskаlеts ТZ, Vоvkоhоn АH, Bаrаt YМ, Knyazyuk ОV, Verheles PN (2020) Morphological and ecological peculiarities of checker tree mountain ash (Torminalis glaberrima) plants and biochemical composition of its fruits. Regulatory Mechanisms in Biosystems 11:48-56.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Journal of Animal Behaviour and Biometeorology

How to cite

Razanova, O., Kucheriavy, V., Tsaruk, L., Lotka, H., & Novgorodska, N. (2021). Productive flight activity of bees in the active period in the conditions of Vinnytsia region. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology, 9(4), 2138. https://doi.org/10.31893/jabb.21038
 • Article viewed - 152
 • PDF downloaded - 47